En framtida elefantkyrkogård
av svenska företag?

Över 300 000 svenskar arbetar i mindre, ägarledda företag med en företagsledare som passerat pensionsåldern. Mer än hälften av dessa företag har inte vidtagit några åtgärder för att förbereda ett ägar- eller generationsskifte. Vilka är de största faktorerna som gör att fullt fungerande företag riskerar att avvecklas när nuvarande ägare lämnar?

Undvik de största riskfaktorerna vid ägarbyte. Få hjälp från Fintegrity.

Över 99% av svenska aktiebolag har färre än 50 anställda, i dessa företag har fyra av fem nya jobb i Sverige skapats de senaste 30 åren. Idag sysselsätter dessa företag nästan två miljoner människor i Sverige. De allra flesta av dessa företag är ägarledda och mycket beroende av ägaren i den vardagliga driften.

Detta i sig är varken konstigt eller problematiskt i sig, även om det såklart är en risk för vilket företag som helst att inte sprida kompetens och strategi i organisationen, problemet är att svenska företagsledare blir äldre och att många inte planerar för framtiden. För företagens anställda och deras familjer, för lokalsamhället och för den svenska arbetsmarknaden i stort är det mycket viktigt att säkerställa att dessa företag kommer kunna leva vidare och utvecklas efter att företagsledaren avslutat sitt engagemang, till exempel genom pensionering.

I mindre företag är ofta företagaren avgörande för såväl drift som utveckling och då en stor del av svenska företagsledare närmar sig, eller har passerat, pensionsåldern blir angelägenheten av att säkerställa framgångsrika ägarskiften enorm när det kommer till att se till att verksamheten i framgångsrika mindre företag fortsätter, även efter den nuvarande ägaren lämnat verksamheten. Det är en naturlig del av ett dynamiskt näringsliv att inte bara nya företag startas utan även att befintliga företag får nya ägare. Misslyckas generations- och ägarskiften finns risken att välfungerande företag behöver läggas ned.

Företagarnas rapport ”Ägar- och generationsskifte i svenska företag – överlåtelse eller avslut?” från november 2017 visar att 26% av rapportens tillfråga företag står inför ett ägarskifte de kommande 10 åren. I företag med fler anställda är ett ägarskifte mer sannolikt än i företag med få eller in
ga anställda. Det är också i dessa företag vi hittar de äldsta företagsledarna. I företag med mer än 20 anställda är ca 20% av ägarna över 65 år. Totalt är 43% av svenska företagare över 55 år gamla.

Rapporten som bygger på svar från 1100 företagare lyfter fram fem områden som upplevs som speciellt utmanande när det kommer till ägarskiften, de största är;

  • Känslomässig separationsångest när det kommer till att lämna över sitt livsverk.
  • Svårighet att hitta någon som kan och vill ta över företaget.
  • Skattemässiga svårigheter.
  • Svårighet att värdera företaget.
  • Att man inte planerat tillräckligt för ett ägarskifte.

Företag ägarskifte, få hjälp från Fintegrity.

Vad kan då företagare göra för att underlätta processen när det kommer till dessa centrala punkter?

När det kommer till att acceptera tanken på ett ägarskifte så är det en process som behöver få ta tid från ägaren. Ofta handlar det om oro för vad som ska hända med det man byggt upp och en rädsla för hur livet kommer se ut när man lämnat sitt företag. Den krassa verkligheten är att acceptera att företaget, till slut, kommer ha en annan ägare eller läggas ner. Den nuvarande ägarens ansvar blir att planera för hur och när detta ska ske. Ofta är acceptansen för det oundvikliga det svåraste steget och resten av planeringen blir en mer handfast problemlösning. 29% av de ägare i Företagarnas rapport som kommer genomföra ett ägarskifte har inte pratat med någon rådgivare och 56% säger att man inte vidtagit några åtgärder alls för att förbereda ett ägarskifte, inte ens att diskutera med sin familj. Rådet till företagare är att ha en öppen dialog men betrodda personer i sin närhet. Att träffa andra företagare i olika sammanhang kan vara en bra idé för att kunna utbyta tankar och erfarenheter med andra företagare i samma situation. I vissa fall kan företagets revisor och jurist tala i egen sak i denna fråga då de kan vara rädda att förlora uppdraget hos företaget vid ett ägarskifte.

När det kommer till frågan om att hitta en ny ägare så uppger ungefär en tredjedel av de svarande i Företagarnas rapport detta som den största svårigheten när det kommer till att sälja eller överlåta företaget. Om ingen i familjen vill ta över, de anställda inte har viljan eller förmågan och inga externa köpare knackar på dörren, vad gör man då? Den första åtgärden att rekommendera är att, tillsammans med en erfaren rådgivare, göra en analys av verksamheten utifrån ett köparperspektiv – vad är det en köpare kommer vilja ha i företaget och hur kan man göra det så lätt som möjligt för en köpare att ta över? Kanske det finns delar av verksamheten som gör bolaget mindre attraktivt, kan dessa åtgärdas? Kanske är företaget för beroende av ägaren, kan man arbeta med att sprida kunskap och ansvar bland personalen? Sedan ska man inte se det som en förlust att aktivt lägga ut företaget till försäljning, oftast görs det under sekretess och att försöka hitta bästa möjliga köpare är det mest ansvarsfulla sättet för en företagare att avsluta sitt engagemang i en verksamhet.

Sedan riksdagen i år röstade igenom propositionen Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag så finns inte de största problemen som missgynnade ägarskiften inom familjen längre kvar från och med kommande årsskifte. Det finns dock många andra skattemässiga problem man kan hamna i vid en bolagsförsäljning och det är viktigt att tidigt ha en dialog med sin revisor och kanske också skattejurist för att planera framtiden. Många företagare har dessutom ofta valt att investera i sitt företag istället för sin pensionsförsäkring så en lyckad försäljning kan ofta vara helt avgörande för att ha råd att gå i pension.

I Företagarnas rapport anger 24% att svårigheten att värdera företaget är det största hindret att sälja. Förvånande nog så är andelen som har denna åsikt växande, ju större företag de äger. Från ett värderingsperspektiv så är ett större företag där ägaren står för en mindre del av arbetet lättare att värdera då osäkerhetsfaktorn om vad som händer när ägaren lämnar blir mindre. En erfaren transaktionsrådgivare ska kunna erbjuda en värdering baserad både på matematik och marknadsmässiga bedömningar. Det finns ett flertal värderingsmetoder som är mer eller mindre lämpliga i olika företag och branscher. Det är dock viktigt att komma ihåg att en värdering på papper kan vara helt korrekt utförd men köpeskillingen kan naturligtvis bli både högre och lägre då det till sist är marknaden som styr.

Det första och största rådet som alla rådgivare ger företagsledare när det kommer till frågan om framtida ägarskiften är: börja planera i tid! Ju tidigare man lyfter frågan och börjar förbereda sig själv och företaget på en framtid med en ny ägare, desto större chans till ett lyckat ägarskifte. Ju tidigare planeringen börjar, desto större är dessutom möjligheten att kunna påverka företagets värdering på ett positivt sätt. Tyvärr kan sjukdom och andra orsaker dessutom ibland tvinga fram en försäljning och om företaget är väl förberett blir detta såklart mycket lättare.

Företaget måste tillåtas sin egen livscykel

Ägarskiften är en naturlig del av ett företags liv, och det är så många företagare behöver se på sina verk, som något som har fått sitt eget liv vilket nödvändigtvis inte är knutet till den ursprungliga ägaren. I Företagarnas rapport så bedömer dessutom de flesta företagare att utvecklingen av företaget kommer vara positiv efter ett ägarskifte då nya ägare kan komma med nya idéer, nya kontakter, kompetens och energi. Om ett företag har en sund verksamhet så kommer det finnas nya ägare som är villiga att ta över och ju tidigare den nuvarande ägaren börjar förbereda sig själv och företaget på detta, desto större chans till framgång för alla parter.

Den stora faran som Företagarnas rapport belyser är den stora mängd fullt fungerande företag som riskerar att avvecklas på grund av svårigheter kring generations- eller ägarskiften. Över 300 000 svenskar arbetar idag på ägarledda bolag med en företagsledare som är över 65 år gammal och en majoritet av dessa företag har inte gjort några förberedelser alls för ett ägarskifte. Detta motsvarar 15 stycken Volvo Cars i antal anställda. Mycket av debatten kring företagande i Sverige är idag fokuserat på nyföretagande, start-ups och inkubatorer vilket såklart är viktigt men även frågan om att förhindra att det skapas en elefantkyrkogård av fullt fungerande företag som inte hittar en ny ägare behöver lyftas på agendan.

tillbaka