Hjälpverktyg

Ekonomisk ordlista

Aktievärde (Equity Value) – Utgör värdet för aktierna i bolaget. Aktievärdet består av följande komponenter:

+ Rörelsevärde
+/- Finansiell nettokassa/skuld
– Likviditetspåslag
= Aktievärde av aktierna

Bolagsspecifik premie – Är den extra avkastning som investerare vill få i kompensation för att bära den unika bolagsrisk som hänförs till det aktuella bolaget.

Black-Scholes Optionsprissättningsmodell – Är en vedertagen modell för optionsvärdering.

CAGR (Compound Annual Growth Rate) – CAGR utgör den genomsnittliga årliga tillväxttakten under en given tidsperiod.

Diskontering – Diskontering innebär i värderingssammanhang att framtida kassaflöden ifrån verksamheten nuvärdesberäknas till ett värde per idag där en krona idag normalt är mer värd än en krona i framtiden. Det framtida beloppet justeras med en diskonteringsränta som beaktar tidens påverkan och risken/sannolikheten i att det framtida beloppet utfaller.

EBITDA (Earnings Before Interest, Taxation, Depreciation and Amortization) – EBITDA utgör rörelseresultat före räntekostnader, skatt, avskrivningar och nedskrivningar på goodwill. Anger vilket kassaflöde som rörelsen genererar om man bortser ifrån balansräkningens påverkan.

EBITDA-marginal – Uttrycker EBITDA i relation till omsättningen och beräknas genom att EBITDA divideras med omsättningen för samma period.

EBIT (Earnings Before Interest and Taxation)– EBIT är likt EBITDA ett mått på rörelseresultatet och utgör resultatet före räntekostnader och skatt. Är ett mått som formellt beaktas som verksamhetens rörelseresultat och beaktar även värdenedgång hos bolagets anläggningstillgångar.

EBIT-marginal – Uttrycker EBIT i relation till omsättningen för samma period.

Finansiell nettoskuld – Utgör räntebärande lån ifrån externa långivare subtraherat med finansiella tillgångar som ej är nödvändiga för att bedriva rörelsen (såsom överlikviditet). Nettoskulden utgörs av de frivilliga val i hur man väljer att finansiera verksamheten.

Fritt kassaflöde – Är det kassaflöde som frigörs ifrån den löpande rörelsen utan hänsyn till andra former av kapitaltillskott som ex. banklån, nyemissioner m.m. Det fria kassaflödet som skapas ifrån rörelsen kan användas till investeringar i rörelsen och/eller reducera skulder till externa finansiärer och aktieägare.

Handelsdag – Veckodag då handel förekommer på finansmarknaderna. Vedertaget antagande är 252 handelsdagar per år.

Implicit volatilitet – Den volatilitet som optionsmarknaden prissätter optionen med. Kan beräknas implicit då alla parametrar utom volatiliteten är exogent givna.

Likviditetskrav – Är ett mått på den kassa som krävs för att rörelsen skall kunna normalt fortsätta att bedrivas utan behov av ytterligare externt kapitaltillskott. Likviditetskravet uttrycks i % av omsättningen.

Likviditetsrabatt – Den rabatt som används för att justera för att onoterade finansiella tillgångar prissätts med rabatt på grund av svårigheten att omsätta dessa tillgångar på en välfungerande marknad.

Lånemarginal – Är den ränta som bolaget betalar för sin externa lånefinansiering. Det kan således röra sig om räntan på ett banklån, en checkkredit eller marknadsräntan på emitterade obligationer m.m.

Löptid – Är i optionssammanhang tiden fram till den dag då optionen förfaller från och med startdagen.

Marknadsriskpremie – Är den extra avkastning som investerare vill få i kompensation för att bära den unika marknadsrisk som gäller i landet. Marknadsriskpremien definieras som differensen mellan marknadens förväntade avkastning och den riskfria räntan.

Multipel – Uttrycker en kvot av två för bolaget viktiga parametrar vad gäller dess värde, vinst, lönsamhet eller liknande. Multiplar används som benchmark vid en kassaflödesvärdering samt vid relativvärdering av bolag då det specifika bolagets multiplar jämförs med multiplar för jämförbara bolag (en s.k. Peer group). Vanliga multiplar vid företagsvärdering är P/E-tal (Price/Earnings), EV/Sales, EV/EBITDA samt EV/EBIT.

Optimal kapitalstruktur -Utgör den procentuella andelen som är finansierad med eget kapital respektive lånefinansiering vid ett optimalt läge. Avkastningskravet på eget kapital är normalt sett betydligt högre än räntan för ett lån men externa finansiärer är samtidigt inte beredda att sätta bolag i hög skuldsättning med risk att inte kunna få tillbaka de pengar som lånas ut.

Peer group – Är en jämförelsegrupp bestående av ett urval av bolag med liknande verksamhetsinriktning.

Riskfri ränta – Är den avkastning som investerare kan erhålla utan någon form av risk. En vanlig indikation av den riskfria räntan är en svensk statsobligation med ca 5-10 års löptid.

Rörelsekapital – Är den kapitalbindning som naturligt uppstår av att driva en rörelse på marknadsmässig grund. Består av kundfordringar, lager, interimsfordringar och övriga kortfristiga fordringar subtraherat med leverantörsskulder, interimsskulder och övriga kortfristiga skulder.

Rörelsekapital i relation till omsättning – Uttrycker hur stor rörelsekapitalbindningen är i procent av omsättningen.

Rörelsevärde (Enterprise Value = EV) – Avser bolagets värde, d v s värdet idag av den framtida avkastning som rörelsen ger upphov till i framtiden. Enterprise Value uttrycker värdet av ett obelånat rörelse och tar således inte hänsyn till hur rörelsen finansieras vilket gör att bolaget då blir jämförbart med andra bolag oavsett finansieringsstruktur.

Småbolagspremie – Är den extra avkastning som investerare vill få i kompensation för att bära den högre risk som är förknippad med små bolag.

Teckningskurs – Det förutbestämda pris som gäller för den underliggande tillgången vid utlösande av en teckningsoption. Behandlas ofta synonymt med lösenpris (strike price) som är ett mer generellt begrepp för köpoptioner.

Teckningsoption – Ger innehavaren rätt att köpa aktier i bolalaget till ett förutbestämt pris på inlösendagen.

Uthållig tillväxt – Är den nivå som bolaget kan hålla på längre sikt, normalt 5 år och framåt, och kan antas vara uthållig i all evighet. Den uthålliga tillväxten antas normalt följa den allmänna tillväxten i ekonomin (BNP) och prisutvecklingen (inflation).

WACC (Weigthed Average Cost of Capital) – Vedertagen diskonteringsränta vid företagsvärdering. WACC:en anger den vägda kapitalkostnaden mellan lånat kapital och ägarkapital med utgångspunkt på vardera finansieringskällas avkastningskrav.

Volatilitet – Beskriver variationen i den underliggande tillgångens avkastning. Denna variation uttrycks vanligen som standardavvikelsen, d v s den genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet.

Volymviktad aktiekurs – Ett viktat medelvärde som innebär att handelsdagar med större volym ges större vikt i förhållande till handelsdagar med lägre volym vid beräknandet av den genomsnittliga aktiekursen under en specifik tidsperiod.

tillbaka