Nyckeltalsanalys

Nyckeltal – Resultat ifrån den löpande verksamheten

Bruttovinstmarginal (TB1)

(Nettoomsättning – Handelsvaror/Nettoomsättning) * 100

(24 833 – 10 225/24 833) * 100 = 58,8%

Kommentar: Visar hur stor andel av bolagets omsättning som ska bära bolagets indirekta rörelsekostnader samt dess finansiella kostnader.

OBS! Tänk på att det kan gömma sig fler direkta kostnader bland rörelsekostnaderna.

Målbild: Investerare ser gärna en marginal över ca 50% men det är också vara väldigt branschberoende. Ju lägre marginal du har här, desto viktigare blir det att verkligen slimma sin övriga kostnadskostym.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA)

(Rörelseresultat före avskrivningar/Summa rörelseintäkter) * 100

(5 413 + 0/24 973) * 100 = 21,7%

Kommentar: Visar vilket kassaflöde som genereras ifrån den löpande verksamheten och beaktar inte värdeminskning hos materiella och immateriella tillgångar då detta inte är kassaflödespåverkande på kort sikt.

När man tittar på detta nyckeltal är det extra viktigt att beakta framtida investeringsbehov i materiella- och immateriella tillgångar då värdeminskning inte beaktas.

Beaktar inte finansiella intäkter och kostnader då dessa inte är att se som en del av rörelsen utan mer som finansiell verksamhet som stödjer rörelsen.

Målbild: En rörelsemarginal före avskrivningar över ca 10-15% är i de flesta branscher att se som bra.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Rörelsemarginal (EBIT/TB3)

(Rörelseresultat/Summa rörelseintäkter) * 100

(5 413/24 973) * 100 = 21,7%

Kommentar: Visar vilken lönsamhet som bolagets verksamhet genererar om man även beaktar värdeminskning hos materiella som immateriella tillgångar.

Beaktar inte finansiella intäkter och kostnader då dessa inte är att se som del av rörelse utan mer finansiell verksamhet.

Målbild: En rörelsemarginal över ca 10% är i de flesta branscher att se som bra.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Nettomarginal

(Resultat efter finansiella poster/Summa rörelseintäkter) * 100

(5 415/24 973) * 100 = 21,7%

Kommentar: Visar vilken lönsamhet som bolaget har när man beaktar dess operativa verksamhet samt dess finansiella verksamhet som då beaktar både tillgångs- och skuldsidan hos bolaget.

Målbild: En nettomarginal mellan ca 5-10% är i de flesta branscher att se som bra.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Nyckeltal – Finansiell styrka

Soliditet

(Eget kapital + 79,4% av obeskattade reserver/Totala tillgångar) * 100

(6 145 + 5 065/16 083) * 100 = 69,7%

Kommentar: Visar bolaget finansiella styrka vilket utgörs av fördelningen mellan ägarkapital och lånat kapital.

Ägarkapitalet kräver över tid avkastning i form av upparbetade Årets resultat som i slutändan ska leda till utdelningar och/eller ett högre aktievärde. Denna kapitalkälla är ofta en dyr finansieringskälla om man ser till avkastningskravet (10 – 100%).

Lånat kapital kräver på både kort- och lång sikt ett kassaflöde ifrån verksamheten för att kunna betala räntor och amorteringar till bank och andra finansinstitut. Denna kapitalkälla är ofta en billig finansieringskälla om man ser till avkastningskravet (1 – 20%).

Målbild: Externa finansiärer vill gärna se soliditet om minst ca 25-30% vilket man i vissa fall kan göra avkall på under ex. kraftiga tillväxtfaser eller under begränsade perioder då man man tar stora kostnader för extraordinära projekt med låg risk och hög lönsamhetspotential. Fastighetsbolag har ofta mycket låg soliditet.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Kassalikviditet

(Omsättningstillgångar – lager – pågående arbeten)/Kortfristiga skulder

(16 077 – 7 972/3 558) * 100 = 227,8%

Kommentar: Visar betalningsförmågan på kort sikt. Man kan också inkludera checkkreditslimit i den här uträkningen men då ska man dra bort disponibel kassa. Man bör dock ha i åtanke att en checkkredit är en dopad betalningsförmåga som bolaget lånat sig till hos banken.

Målbild: Bör med god marginal vara över 100%. 100% innebär att man precis har likvida omsättningstillgångar för att kunna sköta sina korta åtaganden. Om man ligger under 100% så behöver bolaget ex. ha en checkkredit för att stärka upp sin betalningsförmåga, annars kommer man inom snart framtid få svårt att sköta sina åtaganden.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Nyckeltal – Kapitalstruktur

Rörelsekapital i förhållande till omsättningen

(Omsättningstillgångar – kortfristiga skulder)/Summa rörelseintäkter

(16 077 – 3 558/24 973) * 100 = 50,1%

Kommentar: Rörelsekapital i % av omsättningen är omsättningstillgångar minus kortfristiga räntebärande skulder i förhållande till omsättningen.

En hög %-andel av omsättningen innebär att bolaget sannolikt behöver mycket rörelsefinansiering av ägare och/eller bank för att kunna bedriva sin verksamhet. Finansiering via leverantörsskulder ingår redan i beräkning.

Ett negativt nyckeltal innebär att bolaget är finansierat av korta skulder samt inte behöver binda upp kapital för att kunna bedriva sin verksamhet men förutsätter då istället god kassalikviditet för att kunna finansiera bolagets kortfristiga skulder.

Vid kraftig tillväxt och hög positiv kapitalbindning så binder bolaget mycket kapital vilket kräver någon form av finansiering och vid negativ kapitalbindning så frigörs istället kapital ju mer omsättningen växer.

Målbild: Är väldigt branschberoende men ett nyckeltal mellan +30% – 30% är någon form av indikator.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Lämnade kreditdagar till kund

Kundfordringar x antal dgr som intäkterna avser/Summa rörelseintäkter x 1,25

(1 493 x 365)/24 973 = 21 dgr

Kommentar: Visar kapitalbindning i ett mått där man enkelt möter kunden oavsett kunskaper inom ekonomi. Enkelt för kunden att agera utifrån det här måttet.

Måttet bör relateras till vilka betalningsvillkor som man har mot sina kunder. Att ha ex. ha 60 dgr i bokföringen medan man har 20 dgr på sina kundfakturor indikerar att bolaget bör jobba med sina faktureringsrutiner i syfte att minska gapet.

Måttet kan bli missvisande i de fall kundfordringarna har extraordinära värden vid mättidpunkten.

Målbild: Målbilden bör sättas mot bolagets genomsnittliga kreditvillkor mot kund. En bra målbild är ca 5-10 dgr utöver bolagets kreditvillkor mot kund.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Kassaflödespåverkan för varje kreditdag till kund

Kundfordringar/Lämnade kreditdagar mot kund =

1 493/21 = 71 kkr/dag

Kommentar: Visar kapitalbindning i ett mått där man enkelt möter kunden oavsett kunskaper inom ekonomi. Enkelt för kunden att veta hur kassan i bolaget stärks om man minskar lämnade kreditdagar mot kund och vice versa.

Frigjord likviditet ökar handlingskraften i bolaget och kan likställas med ökad syresättning för en människa.

Måttet kan bli missvisande i de fall kundfordringarna har extraordinära värden vid mättidpunkten.

Målbild: Målbild är mycket svårt att ge då nyckeltalet inte är relativt.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Erhållna kreditdagar ifrån leverantör

Leverantörsskulder x antal dgr som kostnaderna avser / (Direkta kostnader + Övriga externa kostnader) x 1,25

(241 x 365)/13 696 = 6 dgr

Kommentar: Visar kapitalbindning i ett mått där man enkelt möter kunden oavsett kunskaper inom ekonomi. Enkelt för kunden att agera utifrån det här måttet.

Måttet bör relateras till vilka betalningsvillkor som man har ifrån sina leverantörer. Att ha ex. ha 60 dgr i bokföringen medan man har 20 dgr på sina leverantörsfakturor indikerar att bolaget bör jobba med sina betalningsrutiner i syfte att minska gapet och att leverantörer skickar påminnelseavgifter och dröjsmålsräntor. Ökar också risken över tid att leverantören slutar att leverera.

Måttet kan bli missvisande i de fall kundfordringarna har extraordinära värden vid mättidpunkten.

Målbild: Målbilden bör sättas mot bolagets genomsnittliga kreditvillkor ifrån leverantörer. En bra målbild är ca 5-10 dgr utöver bolagets kreditvillkor mot kund.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Kassaflödespåverkan för varje kreditdag man erhåller ifrån leverantörer

Leverantörsskulder / Lämnade kreditdagar ifrån leverantör =

241/6 = 40 kkr/dag

Kommentar: Visar kapitalbindning i ett mått där man enkelt möter kunden oavsett kunskaper inom ekonomi. Enkelt för kunden att veta hur kassan i bolaget stärks om man ökar erhållna kreditdagar ifrån leverantör och vice versa.

Frigjord likviditet ökar handlingskraften i bolaget och kan likställas med ökad syresättning för en människa.

Måttet kan bli missvisande i de fall leverantörsskulder har extraordinära värden vid mättidpunkten (som i det här fallet)

Målbild: Målbild är mycket svårt att ge då nyckeltalet inte är relativt.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Lageromsättningshastighet (ggr)

Direkta kostnader / (Ingående varulager + utgående varulager)/2 =

10 224 / ((8 627 + 7 972)/2) = 1,23 ggr

Kommentar: Visar hur många gånger lagret omsätts under en period, normalt under 1 år.

Hög omsättning och möjlighet att kunna hålla låga lagernivåer ökar antalet ggr som lagret omsätts och vice versa.

I syfte att nå en mer rättvisande genomsnittlig lagernivå för året så använder man oftast genomsnittet av ingående och utgående lager för perioden man mäter.

Målbild: Målbild är mycket svår att ge då nyckeltalet är väldigt branschrelaterat. En lageromsättningshastighet under 1,00 ggr/år är i de flesta fall lågt.

En tumregel är att ju lägre bruttovinstmarginal som produkterna i lagret har, desto oftare behöver de omsättas per år och vice versa.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Skuldsättningsgrad (ggr)

Skulder = (Balansomslutning – EK) / Eget kapital

10 058/6 025 = 1,67 ggr

Kommentar: Ett mått som visar eget kapital i förhållande till bolaget skulder. Måttet visar bolagets skuldsättning (finansiella hävstång) och således risktagande i affären. Vid låg finansiell hävstång så finns möjlighet att ha en ökad rörelserisk då effekterna inte blir lika förödande vid felsatsningar och vice versa.

Diagram illustration, Skuldsättningsgrad. Fintegrity

Målbild: En skuldsättningsgrad över 4 ggr (motsvarar en soliditet om 20% = hög finansieringsrisk) förutsätter en stabil omsättning med god lönsamhet (låg rörelserisk)

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Nyckeltal – Avkastningsstruktur

Avkastning/räntabilitet på sysselsatt kapital

(Rörelseresultat + finansiella intäkter) / Sysselsatt kapital

Sysselsatt kapital = Totala tillgångar – icke räntebärande skulder

(5 413 + 4)/(16 084 – 572 – 449) * 100 = 36,0%

Kommentar: Sysselsatt kapital är det kapital som antingen investeras av ägarna, som oftast får ersättning i form av utdelning, eller lånas ut av banker och finansinstitut vilka får ersättning i form av ränta.

Avkastningen utgörs av rörelseresultat ifrån den operativa verksamheten och finansiella intäkter ifrån den finansiella verksamheten.

Målbild: Avkastningskravet är till stor del beroende av hur man finansierar bolaget. Ju högre andel ägarkapital, desto högre avkastningskrav över tid och vice versa.

Avkastningen bör över tid ligga på kanske 20 – 60% beroende på hur bolaget finansierats.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Avkastning/räntabilitet på eget kapital

(Årets resultat / Eget kapital + 79,4% av obeskattade reserver) * 100

Sysselsatt kapital = Totala tillgångar – icke räntebärande skulder

(1 803 / (6 145 + 5 065)) * 100 = 16,1%

Kommentar: Visar på vilken total avkastning som verksamheten ger ägarna till bolaget. Man bör ha i åtanke att ägarna först kan realisera sitt värde i samband med utdelning eller försäljning av sina aktier.

Målbild: Avkastningskravet är till stor del beroende av hur vilken risk/möjlighet som finns i bolaget. Ju högre risk, desto mer i avkastning vill man som ägare ha över tid och vice versa.

Avkastningen bör över tid ligga på ca 15 – 50% där avkastningen vid en aktieförsäljning inte inkluderas.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Avkastning/räntabilitet på totalt kapital

(Rörelseresultat + finansiella intäkter / Totala tillgångar) * 100

(5 413 + 4) / 16 083 * 100 = 33,7%

Kommentar: Nyckeltalet visar vilken avkastning samtliga tillgångar i balansräkningen genererar. Anger bolaget totala effektivitet.

Finansiella intäkter räknas med då de genereras av bolagets tillgångar.

Målbild: Avkastningskravet är till stor del beroende av hur vilken risk/möjlighet som finns i bolaget samt huruvida bolagets reella tillgångar får tas upp i balansräkningen. Jämför exempelvis ett fastighetsbolag med ett konsultbolag.

Avkastningen bör över tid ligga på ca 10 – 20%.

SE EXEMPEL IFRÅN EN ÅRSREDOVISNING

Nyckeltal – Branschjämförelser

Du pont-modellen

Vinstmarginal = 21,7% = vinsten som de totala tillgångarna genererar i vårt exempelföretag

Kapitalomsättningshastighet (omsättning/totala tillgångar) = 1,55 ggr = hur många gånger som de totala tillgångarna omsätts under ett år

Räntabilitet (avkastning) på totalt kapital = 21,7% x 1,55 = 33,6%

Branschjämförelser. Du pont-modellen - Fintegrity.

  • Nyckeltal speglar bolagens affärsmodell
  • Hög kapitalomsättningshastighet = stora volymer med ofta låg lönsamhet per såld produkt
  • Hög vinstmarginal = små volymer med ofta hög lönsamhet per såld produkt
  • Linjerna ska illustrera förhållandet där avkastning på totalt kapital är konstant

Diagram illustration, vinstmarginal (VM), kapitalomsättningshastighet (KOH) och avkastning på totalt kapital. Fintegrity

  • Hög skuldsättning medför billig finansiering av verksamheten men ställer också krav på att bolaget har stabila vinster
  • Klarar bolag med hög skuldsättning (låg soliditet) av att leverera resultat som räcker till för att betala sina räntor och amorteringar så ökar snabbt avkastning på eget kapital i %
  • Hög skuldsättning medför således en hög finansiell hävstång som kan fungera både till bolagets fördel och nackdel.

Diagram illustration, avkastning på eget kapital och skuldsättningsgrad. Fintegrity

tillbaka