Att analysera och hantera frågor kring ESG i en bolags­transaktion

ESG-frågor har snabbt blivit nyckelfaktorer i utvärderingen av M&A-transaktioner de senaste åren. Tidigare har detta varit en faktor i specifika branscher med till exempel direkta risker för miljöskador eller för företag som handlar med mindre utvecklade marknader.

I dessa marknader har frågor kring korruption, mutbrott eller undermåliga arbetsförhållanden utgjort risker medan inhemska svenska transaktioner främst har utvärderat om målbolag har kollektivavtal och någon form av miljöpolicy. Transaktionsmarknaden väger ständigt in alla faktorer som driver värde i sin analys. Detta sker särskilt i Due Diligence-fasen och där har vikten som ges ESG och CSR i analysen ökat kraftigt, även i utvärderingen av mindre förvärv.

Utvecklingen har ytterligare drivits på av EU:s Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som antogs i november förra året. Från den 5:e januari i år är detta CSR-direktiv infört på unionsnivå och medlemsstaterna har 18 månader på sig att implementera direktivet. Till att börja med kommer direktivet omfatta de bolag som sedan tidigare omfattats av Non-Financial Reporting Directive (bolag som bedriver verksamhet i ett EU-land med fler än 500 anställda) från och med januari 2024. Från den 1:e januari 2026 kommer direktivet att omfatta alla företag som uppfyller två av tre av följande kriterier; fler än 250 anställda, en balansräkning över €20m eller en nettoomsättning över €40m. Från 2027 omfattas även alla mindre noterade bolag. Dessa regler kommer omfatta fler än 50 000 europeiska företag men förväntas även driva en normförändring hos mindre företag.

Direktivet har som mål att vara heltäckande riktlinjer för att stödja bolagens hållbarhetsarbete genom att ställa krav på transparens i ESG-frågor. Detta ökar direkt vikten av dessa frågor i att driva värde för bolag och de hamnar högt på agendan för alla intressenter. Då bolag kan förvänta sig att bli granskade utifrån hur de möter dessa kriterier så ökar fokus från M&A-rådgivare. Detta i såväl den förberedande fasen som i genomförandefasen eftersom förbättrad rapportering ökar riskerna för bolag i form av stämningar, aktivism och ”washing” i olika kulörer. Finansieringspartners väger också in ESG tyngre i sin kreditanalys och ett välutvecklat ESG arbete förenklar tillgången på förvärvskapital, men även den löpande finansieringen av verksamheten efter att den blivit förvärvad.

Förändringar i Due Diligence-processen

Traditionellt har Due Diligence-processen främst fokuserat på frågor rörande legala, finansiella och skattemässiga frågor, tillsammans med den rent kommersiella analysen. Den legala analysen har ofta visat sig vara otillräcklig för att identifiera risker kopplade till ESG-frågor, eftersom dessa ofta landar i gråzoner kring företags varumärkesarbete, rykte och risker kopplade till andra intressenter i företagens värdekedjor. Ofta har bristande ESG-arbete, som lett till skador för olika företag, inte handlat om att man inte följer lagens bokstäver lika mycket som att man inte följer lagens syfte och anda där förväntningar från kunder, media och det bredare samhället har varit högre än lagkraven. Köpare inkluderar därför oftare mer omfattande och framåtblickande analyser av potentiella risker kopplade till bolagens ESG-arbete. De inkluderar oftare en analys som ser förbi målbolaget och även analyserar målbolagets hela värdekedja i Due Diligence-analysen.

Det är dock viktigt att poängtera att det är osannolikt att det går att genomföra en ESG Due Diligence som samtidigt är standardiserad, men ändå relevant. Omfattningen och inriktningen måste beakta det specifika målbolagets verksamhet och marknad. Köpare kommer i större omfattning behöva stöd av externa specialister för att utvärdera olika aspekter av bolagets riskexponering i ESG-frågor.

Hur hanteras ESG-relaterade risker i en bolagstransaktion i praktiken?

Det finns ett antal sätt att hantera risker kopplade till ESG avtalsmässigt, under förutsättning att riskerna inte är så omfattande att köparen backar eller att en så stor del av transaktionens värde urholkas att en affär blir omöjlig.

Prisavdrag eller specifika earn-out-parametrar

Riskerna som identifieras i Due Diligence-processen kan och bör vägas in i köpeskillingen. Förväntade kostnader som lätt kan kvantifieras, såsom förväntade investeringar för att möta nya lagkrav eller böter, hanteras lättast genom direkta prisavdrag. Mer svårdefinierade möjliga förluster som en följd av risken för dålig publicitet eller liknande kan hanteras i den mer grundläggande värderingsprincipen. Detta i form av en ökad riskpremie på målbolaget där företag som inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att leva upp till såväl lagkrav som marknadens förväntningar drabbas av lägre rörelsevärden. Om köpare och säljare har helt olika syn på dessa risker kan skräddarsydda earn-outs kopplade till den specifika riskens påverkan på målbolaget vara ett sätt att göra båda parter nöjda.

Speciella villkor för signering eller tillträde

Om det finns speciella, konkreta, aspekter i ESG arbetet som brister men som kan åtgärdas i rimlig tid kan dessa hanteras som krav för att en signering eller tillträda ska kunna genomföras. Exempel på detta kan vara att målbolaget förbinder sig att teckna vissa försäkringar, ta fram en hållbarhetsstrategi eller genomföra lönejusteringar innan ett tillträde kan genomföras.

Specifika garantier och skadeersättningar kopplade till ESG

Många potentiella risker kopplade till ESG kan hanteras genom att inkludera garantiåtaganden eller överenskommelser om skadeersättningar i aktieköpsavtalet. Generella garantiåtaganden kan ofta skydda köparen från mer abstrakta risker medan mer specifika risker kopplade till risk för böter, risk att målbolaget bryter mot ingångna avtal eller riskerar att förlora viktiga kunder kan hanteras genom specifika skadeslöshetsersättningar.

Proaktiva förvärvare kommer skapa större värde

En noggrann utvärdering av ESG frågor kopplade till bolagstransaktioner har snabbt blivit ett kritiskt område kopplat till att framgångsrikt genomföra M&A transaktioner. Nationella investmentbolag, strukturintressenter och PE–firmor behöver följa de större, internationella köparna i hur ESG infogas som en central del i M&A–processen. Att skjuta det på framtiden skapar risker i förlorat anseende, tillgång på förvärvskapital såväl som att missa attraktiva investeringsmöjligheter. Parter som på ett proaktivt sätt kan identifiera och adressera risker och möjligheter kopplade till ESG kommer ha större chanser att genomföra framgångsrika transaktioner och därigenom tillföra långsiktigt värde till sina organisationer.

författare

Henrik Priwin

Hör av dig till mig när du behöver hjälp att sälja eller köpa ett företag, samt om du funderar över finansierings- eller värderingsfrågor. Jag kan också hjälpa dig med förhandlingsstöd i en pågående affär. Förutom det sitter jag på många tips om riktigt bra naturhamnar i Bohuslän.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Vi inleder med en kostnadsfri workshop för att identifiera utmaningar, möjligheter och vilka insatser som kommer göra störst skillnad för ditt bolag. Efter behovsanalysen presenterar vi ett förslag på ett värdeskapande samarbete. Sen är det upp till dig om du vill ta nästa steg på din företagsresa tillsammans med oss.