Corporate Finance

Insatser som sätter företags­resan i rullning.

Få optimala förutsättningar med rätt finansierings­struktur

En ärlig och tydlig prissättning icon
En ärlig och tydlig prissättning

Med fasta priser har du full koll på vad du behöver betala innan vi påbörjar uppdraget. Vi baserar priset på omfattning och komplexitet.

Dedikerat team med bred kompetens icon
Dedikerat team med bred kompetens

Få tillgång till ett team med bred kompetens och erfarenhet av många branscher, affärsmodeller och värderingsobjekt.

Ta del av ett större nätverk icon
Ta del av ett större nätverk

Vi har ett stort affärsnätverk av kompletterande kompetenser inom bland annat bank, finans och juridik som vi gärna delar med oss av.

Det här kan vi hjälpa dig med

Företagsvärdering

Det finns många tillfällen då ett bolag behöver en oberoende uppskattning av bolagets marknadsvärde. Vi erbjuder en kvalitativ och nyanserad analys i enlighet med vedertagna värderingsmodeller inför ägarförändringar eller andra viktiga tillfällen under företagsresan. Värderingen kan även användas som Fairness Opinion* inför en investering eller ett uppköp.

*Fairness Opinion är en bedömning eller utlåtande som utfärdas av en oberoende finansiell rådgivare eller värderingsfirma för att bedöma om en föreslagen transaktion (som en företagsfusion, förvärv eller avyttring) är ekonomiskt rättvis för alla inblandade parter.

Optionsvärdering

Vi jobbar med optionsvärderingar anpassade för noterade och onoterade små- och medelstora företag. Våra metoder är kvalitetssäkrade och tål en skattegranskning. Du kan också få hjälp med mer komplexa uträkningar och scenarioanalyser i samband med optionsvärderingar.

Scenariovärdering

Bolag som står inför en företagsresa behöver ofta hjälp med att visa det ekonomiska värdet av ett framtida scenario mot investerare och andra intressenter (givet vissa antaganden). Vi hjälper till att på ett seriöst och nyanserat sätt beskriva detta scenario och vilka antagande som ligger till grund för det. Det minskar risken för onödiga gap i förväntningar.

Due Dilligence

Vi hjälper gärna bolag med en företagsbesiktning för att granska ett företag inför förvärv (due diligence) och även i förberedande syfte inför en försäljning (vendor due diligence). Vi sätter scoopet tillsammans med dig i syfte att lägga fokus på de mest affärskritiska områdena.

Pre-IPO program

Pre-IPO programmet passar bolag som siktar mot en börsnotering. Vi stöttar bolaget i att ta fram ett attraktivt finansiellt case och att utveckla rapportstrukturer, interna strukturer och ekonomistyrning. Vi hjälper också till med att ta fram memorandum* och ger bolaget tillgång till vårt nätverk av kompletterande rådgivare.

*Ett memorandum fungerar som en skriftlig sammanfattning av de viktigaste punkterna och detaljerna i en affär.

Finansieringsupphandling

Rätt mix av finansieringar är nödvändigt för att möjliggöra ett bolags tillväxtresa. Vi har nätverket och kompetensen för att hjälpa dig hitta rätt rörelsefinansiering i relation till ditt företags affärsmodell och framtidsplaner. Vi ger support i dialog med investerare, banker och andra finansiärer.

Bankupphandling

Vid en upphandling får du samarbeta med en person med erfarenhet från bankvärlden. Utöver projektledning och god kunskap om kreditprocesserna så kan vi hjälpa dig med ett stort nätverk inom finansieringsbranschen. Allt ifrån de större bankerna till mindre nischaktörer.

Finansiell kommunikation

Att på ett tydligt och trovärdigt sätt presentera finansiell information är ett viktigt redskap i att bygga förtroende hos investerare, kreditgivare och andra intressenter. Vi stöttar i att skapa tydlig kommunikation i form av styrelserapportering, kvartals- och bokslutsrapporter för noterade och onoterade bolag, pitch-decks inför kapitalanskaffning och andra liknande situationer.

Analysbevakning

Vi erbjuder löpande aktieanalyser till noterade bolag i syfte att öka investerares kunskap om — och intresse för — bolaget, samt för att utöka ägarbasen och förbättra aktiens likviditet. På så sätt underlättar vi bolagets tillgång till ytterligare tillväxtkapital.

Anpassad rådgivning

Vi har en stor verktygslåda av tjänster och kan oftast hjälpa till i uppdrag anpassade efter bolagets specifika behov, som exempelvis omstruktureringar av ägande, översyn av balansräkningar och andra utmaningar.

box-1 icon
Företagstransaktioner

Går du i sälj- eller köptankar? Få hjälp att hitta din perfekta företagsmatch.

Vi vet vad som krävs för att genomföra transaktioner för små- och medelstora företag. Vår breda erfarenhet gör att vi kan skapa mervärde för alla parter.

Finansieringsupphandling

Rätt finansierings­lösning för ditt bolag

Rätt finansiering är avgörande för tillväxt och utveckling. Men det kan vara svårt att utvärdera vilken typ av finansiering som passar just ditt företag. Då kan en professionell finansieringsupphandling göra stor skillnad.

Med vår hjälp får du tillgång till lämpliga erbjudanden från olika finansiärer, och kan välja det alternativ som passar ditt företag bäst.

Vårt team med experter säkerställer att kapitalbehovet är rimligt utifrån bolagets situation och kvalitetssäkrar underlagen som skall delas med finansiärerna. Vi jämför och värderar olika lösningar och förhandlar fram de bästa villkoren. På så sätt kan du vara säker på att du har rätt finansieringslösning för ditt företag — oavsett om du behöver lån, leasing, factoring eller något annat.

Se hur vi stöttat våra kunder på deras resa

Weekly Revolt fick ett team av vassa kompetenser

Idag har Weekly Revolt alltid sitt Fintegrity-team med en affärsdriven CFO i täten nära till hands.

Postery fick ett team som matchar deras behov

Hos oss fick Postery en partner som kunde hjälpa bolaget med allt från löner, bokslut och redovisning till strategiska uppgifter…

Nycklarna till Gotapacks lyckade försäljning

Så hjälpte vi Gotapack öka försäljningspriset på bolaget genom att komplettera deras lista av potentiella intressenter med köpare från vårt…

Få svar på dina frågor

Är det ägarkapital från en investerare eller lånekapital vi ska söka?

Det enkla svaret är att ”det beror på” och att en mix av dessa ofta är att föredra.

Enkelt uttryckt så bör rörelsefinansiering komma från banker eller andra långivare. Det vill säga finansiering som ska användas till att fortsätta den befintliga rörelsens tillväxt för att möta en befintlig efterfrågan, till exempel genom att köpa större lagervolymer, investera i ny utrustning, finansiera ett kundprojekt eller ett förvärv.

Skuldfinansiering är alltså att föredra när avkastningen på det finansierade beloppet är så pass stor och tydlig att bolaget inte ser några problem med att klara av att betala tillbaka lånet.

Ägarfinansiering från en eller flera investerare kan å andra sidan ofta vara attraktivt, eftersom det inte finns något direkt krav på bolaget att betala tillbaka pengarna. Denna typ av finansiering är ofta lämplig om behovet är utvecklingsfinansiering, till exempel för att ta fram en ny produkt eller tjänst, eller att expandera till en ny och okänd marknad.

Ägarfinansiering kommer istället med en större mängd kontroll från investeraren och med nedsidan att befintliga ägare späds ut. Investerare försöker ofta skydda sin investering genom olika strukturer som kan innehålla en mix mellan investeringar och konvertibellån, eller investeringar med likvidationspreferenser eller liknande.

Vår erfarenhet är att kapitalbehovet för ett bolag som står inför en kapitalrunda ofta är en blandning av utvecklingsfinansiering och rörelsefinansiering, och att man noga bör analysera vad kapitalet ska användas till för att skapa en optimal finansieringsmix.

Ofta kan tillskott av ägarkapital användas för att söka ytterligare skuldfinansiering så att bolaget kan få en hävstång på investerarens kapital utan att spä ut befintliga ägare mer än nödvändigt.

Vad är Black & Scholes?

Med hjälp av Black & Scholes modell för att beräkna optionsvärde kan man utifrån det underliggande värdepappret och vissa givna förutsättningar fastställa en optionskurs.

Ett optionsvärde för aktieoptioner får sitt värde utifrån aktiekursen, volatiliteten, tiden kvar till lösen och lösenpriset.

Vad är mitt företag värt?

Enkelt uttryckt är företaget (rörelsen) värd alla framtida fria kassaflöden, rabatterat för kapitalkostnaden och risken att kassaflödena inte förverkligas. För att ge en uppskattning av marknadsvärde genomför vi en kvalitativ analys av företagets verksamhet, affärsmodell, risker och prognoser.

Utöver rörelsens värde tillkommer,eller görs avdrag för, företagets nettoskuldsättning och rörelsekapitalbindning för att nå fram till ett värde på aktierna.

Man bör vara försiktig med schablonmässiga värderingar baserat på till exempel bransch och vinstmultipel då dessa inte tar hänsyn till det enskilda företagets nyanser.

Vi har sökt tillväxtkapital eller finansiering men lyckas inte nå fram, vad gör vi för fel?

Det här är en vanlig fråga vi får, och svaret är att få bolag som söker kapital eller finansiering
är helt redo att möta investerare, banker eller andra kreditgivare när de kontaktar oss.

I många fall är bolagen så pass attraktiva att det kan gå bra ändå, men kanske inte med de bästa villkoren. Här är några vanliga fallgropar många bolag hamnar i:

  • Man pratar med fel part. Antingen pratar man med fel investerare eller finansiär, eller så pratar man med fel person hos dessa.
  • Man lyckas inte förklara sin affärsmodell och tillväxtstrategi tillräckligt tydligt och kvantifierbart.
  • Man har finansiell information och finansiella prognoser som inte är konsekventa, fullständiga eller begripliga.
  • Man misslyckas med att förmedla en objektiv och nyanserad bild av verksamheten, dess risker och potential.
  • Materialet man presenterar saknar kritisk information som en investerare eller långivare förväntar sig att se.

Vi kan hjälpa dig undvika fallgroparna. Boka en kostnadsfri introduktionsworkshop med oss, så reder vi ut dina behov.

Vad ingår i en Finansieringsupphandling?

Vi på Fintegrity agerar som partner och hjälper ditt företag göra en finansieringsupphandling för att säkerställa bolagets utveckling. Vi går tillsammans med bolaget igenom kapitalbehovet för att hitta rätt aktörer och produkter på marknaden. Vi hjälper också bolaget paketera underlaget och presentationsmaterialet enligt potentiella finansiärers önskemål för att komma så väl förberedda som möjligt.

Fintegrity gör ett första möte med potentiella finansiärer för att säkerställa att det finns ett intresse från banken att gå vidare med bolagets kreditpropå. Vidare så har Fintegrity en dialog kring ungefärliga villkor som finansiären kommer att ställa på bolaget vid ett positivt kreditbeslut. Det sparar oerhört mycket tid för bolaget och finansiären i processen.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Vi inleder med en kostnadsfri workshop för att identifiera dina utmaningar, möjligheter och vilka insatser som kommer göra störst skillnad för ditt bolag. Efter behovsanalysen presenterar vi ett förslag på ett värdeskapande samarbete. Sen är det upp till dig om du vill ta nästa steg på din företagsresa tillsammans med oss.