ESGs påverkan på företags värdering

Bolag med ambitiöst arbete inom ESG har en annan risksituation vilket ger ett lägre avkastningskrav och högre värdering jämfört med bolag som saknar arbete inom ESG och möter högre risker. Insatser inom ESG kan därmed ses som att framtidssäkra bolaget, vilket förbättrar värderingen.

ESG viktigt även för att skapa bolagsvärde – Viktiga satsningar med avkastning

Företags beslutsfattande, kostnader och satsningar inom område som rört ESG (environmental, social and governance) har av många bolag historiskt sett ofta hamnat i skymundan då finansiell avkastning på kort sikt varit överordnat mål. ESG är ett vidstående begrepp som bland annat innefattar satsningar i riktning mot frågor som rör ökad hållbarhet, förbättrad miljö och sociala frågor kring mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, ökad jämlikhet och jämställdhet samt bolagets styrning för att följa lagar och regler, uppförandekod och upprätthållandet av etiska riktlinjer, har i vissa fall setts som ett nödvändigt krav snarare än möjlighet.

Ekonomiska modeller, beslutsfattande och företags nyttofunktion för att öka aktievärdet har varit och är kraftigt förenklade som ofta inte alltid inkorporerat alla parametrar som i slutändan påverkar aktievärdet, där det fundamentala aktievärdet styrs av bolagets alla framtida fria kassaflöden in i evigheten med diskontering till ett nuvärde genom en diskonteringsränta där diskonteringsräntan utgörs av tidsvärdet av pengar och avkastningskravet på bolaget, d v s den avkastning som investerare begär för att kompensera för riskerna som finns i bolaget och en investering.

Regelverk och riktlinjer medför högre avkastningskrav och lägre värdering vid bristande ESG-profil

Från investerarsidan med stor kapitalförvaltning och lång tidshorisont som pensionsfonder och institutionella investerare har det sedan årtionden funnits en insikt i att förvaltningen och allokeringen av kapital tillsammans med kravställan har möjligheten att påverka den sociala, miljömässiga och bredare samhällsutvecklingen. Detta har även resulterat i uppkomsten av fonder med speciell profil, riktlinjer och inriktning, som ”etiska fonder”, ”fossilfria fonder”, ”hållbara fonder” etc.

Att ESG har betydelse även för aktievärdet är dock ett uppvaknande och har uppmärksammats allt mer under senare år och en bidragande faktor är bland annat initiativ från FN att förena bolags arbete med ESG med de globala målen för hållbar utveckling (SDGs) till 2030, vilket drivits på av EU:s CSR-direktiv Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som Fintegrity tidigare skrivit om (Se tidigare artiklar). Den kanske viktigaste faktorn är dock en förändrad opinion och ökad medvetenhet kring framför allt hållbarhet och förbättrad miljö då det blivit alltmer uppenbart med den globala uppvärmningens negativa effekter, vilket driver det ökade intresset för ESG.

Att regelverk och riktlinjer förhindrar samt att många institutionella investerare väljer bort investeringar i bolag som inte följer och lever upp till uppsätta riktlinjer relaterat till ESG innebär att det blir svårare för dessa bolag att attrahera kapital och investeringar vilket medför högre avkastningskrav på bolagen från investerare, d v s bolagen måste erbjuda högre avkastning för att kompensera för dess bristande ESG-profil. Högre avkastningskrav innebär ett lägre aktievärde för bolaget då bolaget ges en högre diskonteringsränta och bolagets nuvärde av framtida förväntade fria kassaflöden och vinster blir lägre.

Exempelvis om vi antar två identiska företag med den enda skillnaden att enda bolaget har ESG-profil och lägre avkastningskrav medan det andra inte, och att avkastningskravet för bolaget med ESG-profil uppgår till 15% och 20% för det andra bolaget. Vi antar att båda bolagens fria kassaflöden uppgår till 3 MSEK idag och att bolagens uthålla tillväxt uppgår till 2,5% från och med nu och in i framtiden. Om vi applicerar Gordon Growth Model (GGM) på ett räkneexempel för att beräkna nuvärdet av framtidens alla kassaflöden ser vi att skillnaden i aktievärdet blir betydande.

Aktievärde bolag ESG = (3 000 000)/(0,15-0,025) = 24 000 000
Aktievärde bolag Ej ESG = (3 000 000)/(0,20-0,025) = 17 142 857

Av ovanstående räkneexempel ser vi att en skillnad i avkastningskrav om 15% istället för 20% ger en betydande skillnad i värderingen av bolagen då bolaget med ESG ges ett nuvarande aktievärde om 24 MSEK jämfört med 17 MSEK med motsvarande bolag med högre avkastningskrav, vilket symboliserar vikten av satsningar inom ESG för att belastas med högre avkastningskrav och att satsningar inom ESG ger en uppsida och aktieägarvärde.

Bolagets ESG-profil påverkar värdet av bolaget genom avkastningskravet/risken i bolaget

De högre avkastningskravet och lägre värderingarna av bolag med bristande insatser inom ESG jämfört med bolag med ESG-profil är dock långt ifrån styrt och påtvingat av regelverk och riktlinjer som förskjuter institutioners kapital och investeringar åt det ena eller andra hållet. Något som dock är mindre uppmärksammat och utrett är hur insatser inom ESG faktiskt påverkar värdeskapandet och aktievärdet och hur relaxationen ser ut till bolagets fundamenta som kassaflöde och risker.

Det finns bakomliggande ekonomiska rationale som motiverar högre avkastningskrav och lägre värdering genom riskerna som uppstår i bolaget genom ett mindre ambitiöst arbete inom ESG. Utifrån riskperspektivet kan bristande insatser inom ESG och att bolaget inte ligger i fas inom området resultera i att bolagets konkurrenskraft urholkas och att bolagets kassaflöden och vinster kan påverkas negativt på längre sikt på grund av svagare varumärke, förändrade regleringar och förändrad opinion och preferenser hos konsumenter. Ambitiöst arbete inom ESG kan även medföra en större attraktionskraft för personal, Detta är bara några exempel på faktorer som minskar riskerna och hjälper bolaget att bibehålla konkurrenskraft, marknadsposition, tillväxt och marginaler på längre sikt. Ambitiöst arbete inom ESG ger därmed även möjlighet till konkurrensfördelar på sikt gentemot konkurrenter som släpar efter.

Insatser inom ESG påverkar även aktievärdet genom hårda fundamentala faktorer

Ovanstående exempel är mjukare faktorer som påverkar aktievärdet indirekt genom riskfaktorer och ofta har företagsledningar och investerare beaktat ESG genom att justera avkastningskravet för ESG-risker. Insatser inom ESG påverkar dock även traditionellt sett hårda värdegenererande faktorer som omsättning, marginaler och rörelseresultat. Det finns även välkända historiska exempel på fall där verksamheter som bedrivs med bristande miljöhänsyn kan resultera i betydande effekter på bolagets omsättning och kostnader vilket påverkar bolagets rörelseresultat och kassaflöde, och därav värderingen. Detta på grund av att dessa brister kan resultera i återkallande av produkter, skadestånd och juridiska kostnader vilket ger direkt utslag i rörelseresultatet och kassaflödet. Om vi utgår från exemplet ovan och om kostnader relaterade till bristande ESG skulle minska bolagets kassaflöde med 0,5 MSEK till 2,5 MSEK kommer även bolagets aktievärde påverkas negativt.

Aktievärde bolag ESG = (2 500 000)/(0,15-0,025) = 20 000 000

Av räkneexemplets framgår att bolagets aktievärde skulle minska till 20 MSEK vid tidpunkten jämfört med 24 MSEK om bolagets rörelseresultat och kassaflöde istället vore intakt.

Insatser inom ESG kan därmed även påverka värdedrivande faktorer som rörelseresultatet genom att minska kostnader för exempelvis compliance relaterad till ESG, juridiska kostnader, skadestånd och kan även stärka bolagets resultat genom att kunna erhålla stöd från myndigheter etc. Det finns även möjlighet att uppnå direkta kostnadsbesaringar genom energieffektivisering, minskad användning av resurser som vatten, papper och andra material och varor.

Även sociala satsningar har stor potentiell betydelse för bolagets kostnader och intäkter genom att faktorer som god arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald tenderar att öka såväl produktivitet som innovation inom bolaget. Sociala faktorer medför även lägre personalomsättning, skapar större attraktionskraft för ny personal och underlättar rekrytering med lägre rekryteringskostnader samt att bibehålla rätt personal.

Ingen målkonflikt – Viktigt att se helheten och allt hänger ihop

Ovanstående är bara några exempel på hur insatser och arbete inom ESG påverkar ett bolags aktievärde genom såväl mjukare riskfaktorer som hårdare faktorer som direkt kan påverka bolagets intäkter, kostnader, rörelseresultat och kassaflöde. För varje företagsledning är det troligen enkelt att kunna identifiera ett flertal faktorer, satsningar och risker inom den egna verksamheten som påverkar de exempel på värdegenerande parametrar som vi gått igenom och illusterat ovan.

Det är därav viktigt att se hela bilden oavsett om ni som bolag planerar att genomföra en mer ambitös satsning relaterat till ESG eller om ni funderar över bolagets aktievärde inför kommande kapitalanskaffning eller försäljning. Det finns ingen målkonflikt mellan ESG och aktievärde utan hänger ihop då en åtgärd inom ett område även kan påverka ett annat. Exempelvis en satsning inom ESG som för stunden är kostnadsdrivande kan påverka bolagets aktievärde positivt genom lägre risk och avkastningskrav och lägre kostnader på sikt.

Förhållandet mellan ESG och aktievärde och hur detta inkorporeras i värderingsmodeller är fortfarande ett ämne i tidigt skede där bedömare har olika åsikter i olika publikationer, och det finns heller ingen vedertagen standard för att inkludera ESG i värderingsmodeller. Det uppmärksammas dock allt mer och publiceras allt fler studier som indikerar att insatser och arbete med frågor inom ESG har en positiv effekt på bolags aktievärde och att bolag kan värderas med ”ESG Premium”.

Även på Fintegrity ser vi att ESG faktorer inte applicerats i värderingen av bolag i många fall, och detta i synnerhet när det gäller mindre bolag inom SME-segmentet och onoterade bolag. Vår erfarenhet är även att dessa faktorer många gånger missas helt då avkastningskraven som används vid värderingar ofta är standardnivåer för branschen som finns undangömda långt bak i rapporter och inte belyser bolagsspecifika faktorer och dess koppling till ESG. På Fintegrity anser vi att faktorer inom ESG bör inkluderas i bedömningen av bolagens avkastningskrav för att beakta bolagens framtida risker och bolagets arbete för att reducera framtida risker. Detta för att belysa bolagets arbete inom ESG och ge en rättvisande värderingen av bolaget.

författare

Peter Olsson

Jag är ett bra bollplank i frågor som rör incitamentsprogram, optionsvärderingar och mer komplexa finansiella instrument. Jag kan ge också dig dyrbara tips om Gamla världens vinutbud.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Vi inleder med en kostnadsfri workshop för att identifiera utmaningar, möjligheter och vilka insatser som kommer göra störst skillnad för ditt bolag. Efter behovsanalysen presenterar vi ett förslag på ett värdeskapande samarbete. Sen är det upp till dig om du vill ta nästa steg på din företagsresa tillsammans med oss.