Transaktions­marknaden 2023

Hur ser vi på transaktionsmarknaden inför det nya året? Vad kommer driva affärer och kommer affärerna förändras? Vilka sektorer kommer gå starkt och vilka kommer kämpa?

Ett nytt år med ett stökigt år i ryggen

2022 präglades såklart av krig, ekonomisk oro, fortsatta problem kopplade till pandemin, inflation och höjda räntor, men också av problem kopplade till klimatförändringar. På de finansiella marknaderna, inklusive transaktionsmarknaden, innebar 2022 en tydlig nedåtgående rörelse jämfört med 2021. Dock bör man ha med sig att 2021 var ett rekordår och en tydlig rekyl mot det Covid-dominerade 2020. Transaktionsmarknaden 2022 var fortfarande starkare jämfört med innan pandemin.

När nyårsmiddagen var undanstädad för ett år sedan så befann sig ekonomin på mycket starka nivåer där BNP i eurozonen växte med 5,2% under 2021. Detta såklart som en finansiell rekyleffekt efter pandemiåret 2020 och till stor del drivet av ökad efterfrågan på det mesta från konsumenter. Dock visade sig den ökande inflationen vara allvarligare än centralbanker och analytiker förväntat sig och förväntan inför 2022 var en striktare monetär politik. Sedan invaderade Ryssland Ukraina, vilket turboladdade den europeiska inflationen med energipriser som ökade från en redan hög nivå.

Marknaden präglas såklart av osäkerhet kring hur djup och lång den ekonomiska nedgången kommer bli framöver, men det finns fortsatt goda möjligheter till värdeskapande affärer på transaktionsmarknaden under 2023. Några områden vi kommer att fortsatt hålla koll på under kommande år är följande;

Avknoppningar från finansiellt pressade bolag skapar möjligheter

De 10-15 år som gått sedan finans och eurokrisen har präglats av kontinuerlig tillväxt. Tillgången på billigt kapital varit stor och den monetära politiken varit lössläppt, vilket delvis har resulterat i en stor mängd nya finansiella investerare. Tillgången på kapital har också visat sig i en låg nivå av konkurser där många bolag visat en stor tålighet, även mot en så stor händelse som en global pandemi. När marknaden går in i ett annat läge leder de högre räntorna, som används för att bekämpa inflation, till högre kostnader för kapitalintensiva verksamheter. Samtidigt så pressas marginalerna av en fortsatt hög inflation. Bolag som förlitar sig på externt kapital, speciellt de som inte lyckats påvisa en ökande lönsamhet, upptäcker nu att möjligheterna till lånefinansiering har krympt och att villkoren försämrats.

Höjda räntor och hög inflation leder såklart i förlängningen till minskad konsumtion, vilket i någon mån kommer att drabba alla branscher under en period. Företag som är speciellt utsatta är de som har ett stort energibehov (till exempel tillverkande industri), företag som säljer till privata konsumenter (till exempel detaljhandel, hotell, restaurang och nöje) och företag som gör inköp i andra valutor, men säljer i kronor. Nyckeln kommer vara i hur stor utsträckning dessa företag kommer lyckas att föra vidare sina ökade kostnader till sina kunder. Ökande bolåneräntor och minskad köpkraft hos hushållen har såklart redan slagit hårt mot företag kopplade till bostadsmarknaden, från byggbolag till mäklare.

När marknaden går in i ett läge med sämre tillgång på kapital, samtidigt som det tillgängliga kapitalet blir dyrare, skapas också möjligheter på transaktionsmarknaden. Under 2023 tror vi att mängden bolag som kommer sälja av innehav, produkter och affärsområden som ligger utanför kärnaffären kommer öka. I vissa fall kommer dessa utförsäljningar vara strategiska, där företag till exempel väljer att sälja ut delar av verksamheten med negativ miljö eller klimatpåverkan. I andra fall kommer affärer drivas av att bolag tvingas sälja innehav för att finansiera kärnaffären eller för att minska sin skuldsättning. Detta kommer skapa möjligheter för väl positionerade köpare att expandera med fler produkter och tjänster till lägre värderingar. Strategiska förvärvare förväntas vara mer avvaktande för att säkerställa att den verksamhet man redan bedriver är uthållig i ett mer osäkert klimat. Starka finansiella investerare väntas vara mer aktiva på köpsidan då möjligheter till att förvärva långsiktigt attraktiva verksamheter till kortsiktigt attraktiva värderingar kommer uppstå.

ESG fortsätter bli allt viktigare

Där ESG tidigare ofta kunde ses som en relativt luddig och perifer aspekt av transaktionsprocessen har konceptet blivit tydligare formulerat de senaste åren och inget pekar på att denna trend skulle avta under 2023. Tvärtom, där ESG tidigare kunde ses som en guldkant på ett förvärvsobjekts attraktionskraft och värdering har kraven från köpare blivit tydligare. Detta dels genom att köpare tydligare formulerat och formaliserat ESG som koncept och investeringskriterier och dels då förvärvsobjekten löper fler ESG-kopplade risker kopplade till krav från kunder, leverantörer och andra intressenter. Genom att visa sig ligga i framkant på ESG området kan bolag ha lättare att knyta till sig lukrativa leverantörs- och partneravtal, öka efterfrågan från kunder och öka intresset från köpare som vill förbättra sin egen ESG profil.

Förväntan är fortsatt stark aktivitet inom hållbara investeringar. Exempel är bolag som erbjuder lösningar inom hållbarhet och energieffektivitet inom fastighetssektorn där bl.a. höga elpriser driver efterfrågan på omställning. Grön energi har fortsatt stort intresse, inte bara inom de uppenbara bolagen som levererar sol- och vindenergi, men även i alla underliggande marknader som levererar kopplade tekniska lösningar, tjänster och andra relaterade produkter. Även återvinningsmarknaden har varit och förväntas fortsatt vara stark under kommande år. Bolag som levererar lösningar mot en mer cirkulär ekonomi kommer vara mycket intressanta. Även om det fortfarande oftast är billigare att utvinna ny råvara jämfört med att återvinna så förväntas den skillnaden minska och efterfrågan på återvunna material väntas öka. Dessutom är det rimligt att vänta sig regleringar framöver som kommer kräva att en viss andel återvunna material används i tillverkning.

Bolag som är starka inom ESG är alltså väl positionerade på transaktionsmarknaden framöver, självklart under förutsättning att övriga parametrar stämmer och att bolagen har en uthålligt lönsam affärsmodell. ESG aspekter av en transaktion har gått från att vara ett plus i kanten till en central del av köparens utvärdering och värdering och denna trend väntas ytterligare stärkas under 2023.

Techsektorn väntas stärkas och fortsätta driva på marknaden

Efter år av tillväxt och ökande värderingar fick många techbolag se sänkta värderingar och ett tuffare klimat på kapitalmarknaden under 2022, men även om transaktionsvolymerna minskade under 2022 så var mjukvara fortfarande den mest attraktiva marknaden för transaktioner. Q3 2022 var för det tionde kvartalet i rad nummer ett på den globala transaktionsmarknaden. Den underliggande digitaliseringstrenden och behovet av innovativa tekniska lösningar på många marknader har inte förändrats och mycket talar för att 2023 kommer se både fler affärer i techsektorn, tillsammans med högre värderingar. I en undersökning från ION Analytics från november 2022 förväntar sig 80% av PE bolagen högre volymer inom tech-transaktioner under 2023 jämfört med 2022. Även om 2022 innebar en minskning av transaktioner inom tech, media och telekommunikation (TMT), jämfört med rekordåret 2021, så var marknaden fortfarande hetare under 2022 jämfört med 2020 och föregående år och framtiden ser fortfarande ljus ut i dessa sektorer.

Då det osäkra börsläget har fått många yngre techbolag att lägga planer på börsintroduktion på is är det sannolikt att marknaden kommer se fler sammangåenden mellan privata techbolag under 2023 samtidigt som större bolag förväntas ha en stor aptit på att expandera in i nya, innovativa, områden när värderingar är lägre och förvärvskandidater har svårare att få tillgång till likviditet på annat håll.

Det är framför allt bevisade teknologiska applikationsområden som AI och machine learning som väntas vara mest attraktiva som investeringsmål framöver där tekniken, trots att den är relativt ny, redan visat sig kunna leverera kommersiella mervärden och som utvecklas mycket snabbt. Förvärv av den typen av verksamheter kan ofta vara den enklaste vägen för större företag att säkerställa att man ligger i framkant när det kommer till modern teknik. Även techbolag med innovationer inom grön omställning väntas vara attraktiva kandidater för uppköp. Energisektorn har varit het och bolag som kan leverera tekniska innovationer kopplade till energieffektivitet i fastigheter, elektrifiering av transporter, ”blue tech” och liknande är fortsatt mycket eftertraktade.

2023 förväntas vara ett mer normalt år

Det ekonomiska klimatet har såklart försämrat jämfört med för ett år sedan och det finns såklart anledning för investerare att vara försiktiga på marknaden framöver och noggrant hålla ett öga på energipriser och inflationsnivåer. Dock står många företag och private equity-bolag väl rustade med kapital för att genomföra affärer och många undersökningar visar på en optimism för kommande år. Sjunkande värderingar har ytterligare ökat aptiten på fler förvärv bland köpare som redan tidigare aktivt tittade på nya förvärvskandidater och techsektorn väntas fortsatt vara viktig. Att identifiera när inflationen når sin kulmen kommer också vara viktigt för att marknaden ska få mer självförtroende i att göra affärer. Mycket pekar på att kulmen är passerad i USA och först när den europeiska inflationen börjar närma sig 2% kan man förvänta sig en mindre strikt monetär politik även om ökningen av kostnaden för finansiering väntas plana ut under 2023.

Glapp i värdeförväntan fortsätter vara ett hinder för affärer även effekten är avtagande. Den senaste tiden har säljare förväntat sig gårdagens värderingar medans köpare har hoppats på gårdagens finansieringsvillkor, men inget av detta finns längre tillgängligt. Olika syn på värdering och ökade kostnader för att finansiera förvärv väntas leda till fler strukturerade affärer med ökad riskdelning, men även en ökad efterfrågan på transaktionsförsäkringar framöver. Det är viktigare än någonsin att kunna genomföra kreativt strukturerade affärer som levererar både värde och trygghet till båda parter.

Efter ett svagt 2020, en enorm rekyl i rekordåret 2021 och en inbromsning under 2022 är potentialen fortsatt god på transaktionsmarknaden inför 2023. Viljan och avsikten att göra förvärv under 2023 är stor från många aktörer och när de makroekonomiska effekterna av 2022 blir tydligare att utläsa väntas viljan att göra affärer öka. Vissa sektorer kommer drabbas hårt framöver, där kommer köpare försöka att göra fynd som stärker deras långsiktiga strategi. Andra sektorer fortsätter vara mycket attraktiva för köpare. Mycket talar för att transaktionsmarknaden under 2023 kommer återgå till mer av ett normalläge på nivåer i nivå med innan pandemin. Osäkerheten väntas leda till mer omfattande granskningar av förvärvskandidater men för bra verksamheter så finns det köpare även i dessa tider.

författare

Henrik Priwin

Hör av dig till mig när du behöver hjälp att sälja eller köpa ett företag, samt om du funderar över finansierings- eller värderingsfrågor. Jag kan också hjälpa dig med förhandlingsstöd i en pågående affär. Förutom det sitter jag på många tips om riktigt bra naturhamnar i Bohuslän.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig.

Kontakta oss så hjälper vi dig reda ut dina behov och vad vi kan hjälpa dig med. Vi inleder med en kostnadsfri workshop för att identifiera utmaningar, möjligheter och vilka insatser som kommer göra störst skillnad för ditt bolag. Efter behovsanalysen presenterar vi ett förslag på ett värdeskapande samarbete. Sen är det upp till dig om du vill ta nästa steg på din företagsresa tillsammans med oss.